Board logo

标题: 青岛,青岛 [打印本页]

作者: 老马克    时间: 2018-5-9 18:22     标题: 青岛,青岛

注:以后有关青岛的图片都集中到此帖,以前的帖子放弃.


作者: 老马克    时间: 2018-5-9 21:01


作者: 表叔    时间: 2018-5-10 17:11

楼主是老G4,应该知道如何发片呀。点黑色大的“回复”按钮,上传照片,照片尺寸不要太大,文件大小500K 以下,另外论坛支持 .jpg 后缀的文件,不支持 .jpeg
作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:30     标题: 回复 3# 的帖子

不好意思,忘记文件大小限制了。谢谢提醒。
作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:43     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 306-4-1-2.jpg (2018-5-11 12:43, 480.17 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417540


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:46     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 625-3.jpg (2018-5-11 12:46, 416.36 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417542


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:52     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 613-1-1.jpg (2018-5-11 12:52, 545.02 KB) / 该附件被下载次数 6
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417543


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:56     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 122-1-1.jpg (2018-5-11 12:56, 283.87 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417544


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 12:59     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 182.jpg (2018-5-11 12:59, 504.57 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417545


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:02     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 294.jpg (2018-5-11 13:02, 404.64 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417546


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:11     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 330-1.jpg (2018-5-11 13:11, 388.65 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417547


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:15     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 527-2.jpg (2018-5-11 13:15, 293.4 KB) / 该附件被下载次数 5
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417548


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:20     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 055-1.jpg (2018-5-11 13:20, 222.02 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417549


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:24     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 384-1.jpg (2018-5-11 13:24, 434.21 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417550


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:27     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 034-1-1.jpg (2018-5-11 13:27, 270.77 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417551


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:30     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 1422.jpg (2018-5-11 13:30, 396.5 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417552


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:32     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 411-1.jpg (2018-5-11 13:32, 450.04 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417553


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:37     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 703.jpg (2018-5-11 13:37, 313.11 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417554


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:40     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 541-1.jpg (2018-5-11 13:40, 371.26 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417555


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:42     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 371-1.jpg (2018-5-11 13:42, 337.4 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417556


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:45     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 136-1.jpg (2018-5-11 13:45, 496.04 KB) / 该附件被下载次数 5
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417557


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:52     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 731.jpg (2018-5-11 13:52, 499.15 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417558


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:54     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 426-2.jpg (2018-5-11 13:54, 398.94 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417559


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 13:57     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 468-1.jpg (2018-5-11 13:57, 373.81 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417560


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:00     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 511.jpg (2018-5-11 14:00, 401.17 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417561


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:02     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 156.jpg (2018-5-11 14:02, 389.97 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417562


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:05     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 355-1.jpg (2018-5-11 14:05, 373.42 KB) / 该附件被下载次数 5
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417563


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:07     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 078.jpg (2018-5-11 14:07, 348.9 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417564


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:22     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 522-2.jpg (2018-5-11 14:22, 448.12 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417565


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:32     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 200-1.jpg (2018-5-11 14:32, 276.87 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417567


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:35     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 515-1.jpg (2018-5-11 14:35, 456.84 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417568


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:38     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 572-2.jpg (2018-5-11 14:38, 429.82 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417569


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:41     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 333-1.jpg (2018-5-11 14:41, 324.55 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417570


作者: 老马克    时间: 2018-5-11 14:43     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 346-2.jpg (2018-5-11 14:43, 355.18 KB) / 该附件被下载次数 4
http://g4photos.com/attachment.php?aid=417571


作者: 表叔    时间: 2018-5-11 19:49

后期手太重,肤色不对呀
作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:03

谢谢文文与表叔加分鼓励。

后期处理还在学习摸索中,多谢宝贵意见。
作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:16     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 099.jpg (2018-5-18 13:16, 250.67 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418911


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:23     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 104.jpg (2018-5-18 13:23, 315.18 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418912


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:29     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 139-2.jpg (2018-5-18 13:29, 493.17 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418913


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:35     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 497.jpg (2018-5-18 13:35, 345.8 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418914


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:37     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 430-1.jpg (2018-5-18 13:37, 373.35 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418916


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:41     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 206-1.jpg (2018-5-18 13:41, 485.22 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418918


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:43     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 779-1.jpg (2018-5-18 13:43, 266.04 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418921


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:46     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 199-2.jpg (2018-5-18 13:46, 318.24 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418924


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:51     标题: 青岛,青岛[attach]418927[/attach]

图片附件: x100s试拍-4.7 045-1.jpg (2018-5-18 13:51, 374.14 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418928


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:54     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 230.jpg (2018-5-18 13:54, 299.94 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418933


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 13:57     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 252-1.jpg (2018-5-18 13:57, 427.41 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418937


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:00     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 340-1.jpg (2018-5-18 14:00, 274.2 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418940


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:05     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 376-1.jpg (2018-5-18 14:05, 336.57 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418944


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:08     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 414-1.jpg (2018-5-18 14:08, 342.49 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418950


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:15     标题: 青岛,青岛

图片附件: 5.11街拍图片 507.jpg (2018-5-18 14:15, 301.49 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418958


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:17     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍 810-2.jpg (2018-5-18 14:17, 270.64 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418959


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:21     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.6 013-1.jpg (2018-5-18 14:21, 337.79 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418960


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:26     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.6 227-2.jpg (2018-5-18 14:26, 365.26 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418961


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:30     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.6 266-2.jpg (2018-5-18 14:30, 298.25 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418962


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:32     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.6 297-2.jpg (2018-5-18 14:32, 421.18 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418963


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:36     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.6 341-2.jpg (2018-5-18 14:36, 337.6 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418964


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:38     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.6 359-1.jpg (2018-5-18 14:38, 356.97 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418965


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:40     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 003-1.jpg (2018-5-18 14:40, 319.35 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418966


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:44     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 006.jpg (2018-5-18 14:44, 268.02 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418967


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:46     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 008-1.jpg (2018-5-18 14:46, 409.39 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418968


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:49     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 011-1.jpg (2018-5-18 14:49, 329.78 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418969


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:56     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 014-1.jpg (2018-5-18 14:56, 344.08 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418970


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 14:58     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 020-1.jpg (2018-5-18 14:58, 472.85 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418971


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:04     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 029-1.jpg (2018-5-18 15:04, 353.03 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418972


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:10     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 034-1.jpg (2018-5-18 15:10, 329.92 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418973


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:12     标题: 青岛,青岛

图片附件: x100s试拍-4.7 039-1.jpg (2018-5-18 15:12, 480.97 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418974


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:15     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 043.jpg (2018-5-18 15:15, 318.4 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418975


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:20     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 047-1.jpg (2018-5-18 15:20, 315.93 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418976


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:23     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 055-2.jpg (2018-5-18 15:23, 557.97 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418977


作者: 胡子    时间: 2018-5-18 15:27

后期有点过了。
作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:29     标题: 青岛,青岛


图片附件: x100s试拍-4.7 063-1.jpg (2018-5-18 15:29, 427.37 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=418978


作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:34     标题: 回复 71# 的帖子

多谢胡版指教,学习中。
作者: 老马克    时间: 2018-5-18 15:38

最近看一本书,关于圣经的,其中有很多圣经故事的油画。尝试一种纪实摄影的油画风格,不知效果如何。
作者: 表叔    时间: 2018-5-18 17:05

61-63楼 横向被压缩过了?变形好严重呀
作者: 梦中的海伦    时间: 2018-5-18 19:25

几个问题:1,饱和度过高,浓艳得不自然,。2,有几张片,人物四周有光晕,后期没处理好。3,有些人物变形明显,随意拉伸的结果。纪实摄影都忌讳这些东西,照片就是照片,不要弄成油画风格,自然的东西最好了。 马克兄的照片还是拍得不错的
作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:10     标题: 回复 76# 的帖子

多谢梦版的建议与鼓励。
作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:15

继续发帖,节奏控制在每星期发一次。

青岛,青岛
[ 本帖最后由 老马克 于 2018-5-27 20:35 编辑 ]

图片附件: x100s试拍-4.6 359-1.jpg (2018-5-27 20:34, 356.82 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419421


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:39

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 026.jpg (2018-5-27 20:39, 428.92 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419422


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:42

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 027.jpg (2018-5-27 20:42, 421.01 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419423


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:45

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 028.jpg (2018-5-27 20:45, 369.22 KB) / 该附件被下载次数 3
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419424


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:48

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 029.jpg (2018-5-27 20:48, 465.42 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419425


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:49

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 042.jpg (2018-5-27 20:49, 351.65 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419426


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:52

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 045.jpg (2018-5-27 20:52, 198.94 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419427


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:54

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 046.jpg (2018-5-27 20:54, 343.91 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419428


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 20:56

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 060-1.jpg (2018-5-27 20:56, 388.05 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419429


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:00

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 060-2.jpg (2018-5-27 21:00, 488.32 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419430


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:01

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 064.jpg (2018-5-27 21:01, 263.88 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419431


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:03

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 067-1.jpg (2018-5-27 21:03, 405.79 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419432


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:06

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 068-1.jpg (2018-5-27 21:06, 326.93 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419433


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:08

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 069-1.jpg (2018-5-27 21:08, 316.55 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419434


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:11

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 070-2.jpg (2018-5-27 21:11, 362.39 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419435


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:14

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 071.jpg (2018-5-27 21:14, 287.05 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419436


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:16

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 073-1.jpg (2018-5-27 21:16, 303.8 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419437


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:17

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 074-1-1.jpg (2018-5-27 21:17, 458.91 KB) / 该附件被下载次数 2
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419438


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:21

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 074-2.jpg (2018-5-27 21:21, 307.22 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419439


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:23

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 076.jpg (2018-5-27 21:23, 411.34 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419440


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:25

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 081-1.jpg (2018-5-27 21:25, 272.33 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419441


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:29

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 084.jpg (2018-5-27 21:29, 300.27 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419442


作者: 老马克    时间: 2018-5-27 21:31

青岛,青岛
图片附件: x100s试拍-4.7 086-1.jpg (2018-5-27 21:31, 508.78 KB) / 该附件被下载次数 1
http://g4photos.com/attachment.php?aid=419443


欢迎光临 G4纪实摄影网 (http://g4photos.com/) Powered by Discuz! 6.0.0